• Välj språk:
  • Svenska
  • English

 

REGIONALT BIDRAG TILL FÖRETAGSUTVECKLING

Investeringsbidrag  Samverkansprojekt  Mikrostöd  Konsultcheck               

Till vem?

Privatägda små och medelstora företag med högst 250 anställda.

• Tillväxtfrämjande investeringar som leder till en långsiktig lönsamhet och ger en varaktig sysselsättning

• Vid prövningen av en ansökan beaktas att bidrag inte får snedvrida konkurrensen på den lokala marknaden. Detta begränsar starkt möjligheterna för företag med enbart en lokal marknad att få bidrag.

• Regionalt bidrag till företagsutveckling får inte lämnas till jordbruks-, trädgårds- och fiskenäringen.

• Utbetalningen sker när investeringen är slutförd och fakturorna betalats.

• Bidrag lämnas inte till åtgärder som utan vårt medgivande påbörjats innan ärendet avgjorts. Biståndets medgivande lämnas i samband med att ansökan inkommer till länsstyrelsen.

• Säkerhet i form av borgen måste lämnas i vissa fall. Regionalt bidrag till företagsutveckling delfinansieras med pengar från EG:s regionalfond.

• Högst 1 200 000 kronor får lämnas i bidrag till ett och samma företag under en treårsperiod.

 

Investeringsbidrag

Till vad?
• Investering i byggnader (om fastigheten ägs av företaget), anläggningar, maskiner, marknadsföring inventarier och produktutveckling.
• Bidrag lämnas t. ex. Inte till köp av företag eller fordon.
• Eget arbete i marknadsföring och produktutveckling är i begränsad omfattning godkända kostnader.

Hur mycket?

• Investeringsbidraget kan utgå med maximalt 25 %.

Samverkansprojekt

Till vem?

• Samverkan mellan minst tre fristående företag. Ett avtal ska upprättas mellan företagen som bl. a. reglerar varje företags andel i projektet.

Till vad?

• Immateriella investeringar som t. ex. gemensamma
• marknadsföringskostnader.

Hur mycket?

• Maximalt 50 % av godkänt bidragsunderlag.

• Det sammanlagda bidraget till de medverkande företagen får under en treårsperiod uppgå till högst 1 200 000 kronor per företag inberäknat tidigare erhållet Regionalt bidrag till företagsutveckling.

• Kan ges till företag i hela länet.

Mikrostöd

• Små företag som är högst två år gamla

Till vad?
• Investering i maskiner inventarier och marknadsföring i samband med företagets start
• De godkända utgifterna för investering får uppgå till högst 60 000 kronor

Hur mycket?

• Maximalt 50 % av godkänd investering dock högst 30 000 kronor i stöd

Konsultcheck

 

Till vad?
• Köp av externa konsulttjänster för att utveckla företaget.

Hur mycket?

• Maximalt 50% av godkända konsultkostnader dock högst 150 000 kronor i bidrag.

• Kan ges till företag i hela länet.

 

Som företagare i Söderhamn kan du få olika former av stöd som inte är möjligt längre söderut. Det kan vara värt att fundera över om du ska investera i personal, marknadsföring, maskiner eller byggnader.

Leif Svensson, Utvecklingskoordinator

 

I SÖDERHAMN BLIR DET GRÄDDE PÅ MOSET

Investeringsstöd - Söderhamn ligger i stödområdet och det innebär att företag i området kan få  olika former av stöd som inte finns utanför stödområdet. Kortfattat kan de olika stöden beskriva så här:

Regionalt investeringsstöd innebär att du kan få ett investeringsbidrag på 25 procent när du investerar i exempelvis en utbyggnad eller i maskiner.

Vill du marknadsföra dig tillsammans med ett par andra företag eller utveckla en produkt kan du få 50 procent i bidrag av som det heter, godkända kostnader.

Ett annat område där du kan få hjälp är nu du behöver en extern konsult. Femtio procent av kostnaden kan utgå i bidrag, dock högst 150 000 kr.

- Jag tror inte att företagare i mälardalsområdet i allmänhet är medvetna om närheten till Söderhamn och de goda möjligheter till företagande som finns här.

- De olika bidragen är bara grädde på moset, säger kommunens utvecklingskoordinator Leif Svensson.

- Kostnadsläget är också ett helt annat i Söderhamn, på alla plan, än i storstadsregionerna. Det kan många företagare bekräfta som flyttat hit från bla. a. stockholmsområdet.

- När det gäller de goda möjligheterna till bidrag vill jag också nämna Sparbanksstiftelsen i Söderhamn, som är beredda att stötta näringsinriktade projekt som leder till arbetstillfällen.

- Tillväxtverkets sysselsättningsbidrag för anställda är ytterligare en bidragsform förutom alla bidragsformer och stöd som gäller för landet generellt.

Leif Svensson tror att det finns många företagare söderut som skulle kunna utveckla sina företag i en positiv riktning i det företagsklimat som Söderhamn  kan erbjuda.

- Stockholm ligger nära Söderhamn, mycket närmare än vad många tror.